SENSIBILITZACIÓ. Curs 2014-2015

ALUMNES  • La setmana del 1 al 5 de desembre els tutors varen dur a terme una sessió per presentar als seus alumnes La Mediació. La sessió va consistir en visionar el vídeo del "IES Lluís de Recasens, mediació entre iguals" que trobau a l'inici d'aquesta web. Després el varen comentar mitjançant una fitxa que donava múltiples inicis de frase. Els alumnes havien de triar una i completar-la. Per finalitzar, llegiren un  document amb preguntes freqüents sobre el servei de mediació. Aquí el teniu per si també us pot ser d'utilitat:

EL SERVEI DE MEDIACIÓ


QUÈ ÉS?

ÉS UNA EINA PER RESOLDRE SITUACIONS DE CONFLICTE, MALENTESOS, DISPUTES.

QUI EN FORMA PART?

EL SERVEI ESTÀ COMPOST PER PARELLES D'ALUMNES MEDIADORS I PROFESSORS OBSERVADORS.

COM EM PODEN AJUDAR?

ELS MEDIADORS ESTAN FORMATS ESPECÍFICAMENT PER DUR A TERME LA SEVA TASCA. SÓN TOTALMENT IMPARCIALS I US AJUDARAN A ARRIBAR A UN ACORD PER TAL DE RESOLDRE EL CONFLICTE DE MANERA SATISFACTÒRIA PER LES DUES PARTS.

PER QUÈ HAURIA D'OPTAR PER LA MEDIACIÓ?

PERQUÈ HI HA SITUACIONS EN QUÈ ELS IMPLICATS EN UN CONFLICTE ESTAN TAN AFECTATS EMOCIONALMENT I AMB POSICIONS TAN OPOSADES QUE CAL UNA PERSONA EXTERNA QUE PUGUI APORTAR NOUS PUNTS DE VISTA I ATRACAR POSTURES.

EN QUINS CASOS ES POT SOL·LICITAR EL SERVEI?

PODEM SOL·LICITAR EL SERVEI COM A PERSONES DIRECTAMENT IMPLICADES EN EL CONFLICTE O BÉ COM A PERSONA EXTERNA CONEIXEDORA DE L'EXISTÈNCIA D'UN CONFLICTE ENTRE COMPANYS.

COM EL PUC SOL·LICITAR?

HO POTS FER A TRAVÉS DEL TUTOR, D'ALGUN ALUMNE O PROFESSOR MEDIADOR, DE LA COORDINADORA DE CONVIVÈNCIA (AINA AMENGUAL) , DE L'ORIENTADORA (VICTÒRIA PICÓ), DEL DEPARTAMENT D'ORIENTACIÓ O DE LA BÚSTIA DE MEDIACIÓ.

ES POT MEDIAR QUALSEVOL PROBLEMA?

NO, PER EXEMPLE, ELS CONFLICTES QUE SÓN UN DELICTE (AGRESSIONS, ASSETJAMENTS, ROBATORIS ...) NO SÓN MEDIABLES. S'HAN DE RESOLDRES PER ALTRES VIES.

LA SOLUCIÓ ÉS ACUSAR?

NO ES TRACTA D'ACUSAR, SINÓ DE CERCAR AJUDA. L'ACTE DE LA MEDIACIÓ ÉS TOTALMENT VOLUNTARI I CONFIDENCIAL.

I DESPRÉS QUÈ?

UN COP ACABADA LA MEDIACIÓ ELS IMPLICATS SIGNEN UN CONTRACTE QUE ES REVISARÀ AL CAP DE QUINZE DIES PER COMPROVAR SI AQUELL CONFLICTE S'HA RESOLT

  • La setmana del 15 al 20 de desembre, el Departamenr d'Orientació i cap d'Estudis realitzaren la segona sessió a les tutories. L'objectiu va ser: 
    • Reflexionar sobre les qualitats que ha de tenir un bon mediador

    • Promoure candidatures per a fer de mediadors

    • Seleccionar els alumnes que accepten el compromís inicial de participar en la formació per a constituir un servei de mediació a l'IES

La sessió es va desenvolupar de la següent forma:

Mitjançant la tècnica del cercle els alumnes reflexionaren i contestaren les següents qüestions:

1. Pensa en algun conflicte que hagis viscut. Amb qui parlares del problema? Què te va aconsellar?

Objectiu: adonar-se que hi ha diferents maneres d'afrontar els conflictes.

2. Pensa en algun conflicte que hagis viscut. Què necessitaves en aquell moment?

Objectiu: adonar-se que quan una persona té un conflicte li pot ajuda el contar-lo, compartir-lo, que l'escoltin i intentar cercar una solució de la forma més òptima.

3. Quines qualitats ha de tenir un bon mediador?

Objectiu: que l'alumnat reflexioni i determini el perfil d'un bon mediador.

4. Com creus te podria ajudar a tu o/i al centre el Servei de Mediació?

Objectiu: que els alumnes es facin conscients dels avantagtes que ens pot aportar el tenir un servei de mediació al centre.

 

Després del cercle visionarem un power-point per consolidar els aprenentatges sobre la mediació i les qualitats que ha de tenir un bon mediador. Finalment, mitjançant una fitxa els alumnes explicaren si volien fer de mediadors, per què i si consideraven que alguns dels seus companys també reunien els requisits.

PROFESSORS


Es va presentar el projecte  al claustre de dia 26 de novembre, amb la projecció del vídeo abans esmentat i la presentació d'un power-point. Es va parlar sobre els conflictes, la mediació, en què ens podia beneficiar i sobretot, es va convidar i animar els professors a participar del projecte. També es va remarcar que a partir d'ara serà una eina més a tenir present per resoldre el conflictes, per tant hauríem d'aconsellar els alumnes a utilitzar aquest servei.

PARES


A principis de gener i mitjançant una circular, els pares seran informats sobre el projecte. També se'ls convidarà a participar de la formació. 

PERSONAL NO DOCENT


 Administratives, ATEs, conserges, personal de neteja i del bar, han estat informades personalment sobre el projecte i convidades a formar part d'ell.